Pozor při aplikaci postřiků na zahradě

Na co si dát pozor, při aplikaci postřiků na zahradě

Používáte na zahradě postřiky proti plevelům, škůdcům nebo chorobám? Jak aplikujete? Víte, na co si dát pozor a co dodržovat? Postřiky mohou pomoci, ale také uškodit. Je důležité dodržovat několik zásad a doporučení.

Dávkování

Vždy dodržujte předepsané dávkování. Dávka přípravku je otestována a vyzkoušena. Přípravek funguje. Zvýšená dávka neznamená lepší účinek.

Při nedodržení dávky ( zvýšení dávky ) může dojít popálení rostlin a hlavně se látky z postřiků více ukládají do rostlin. Nezapomínejte na to, že jde o chemické látky, pesticidy, které mohou škodit vašemu zdraví.

Při překročení doporučeného dávkování neplatí ochranné lhůty pro konzumaci.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta udává termín, kdy je možné po postřiku v dané dávce, rostlinu, na kterou jsme postřik aplikovali, zkonzumovat.

Ochranou lhůtu dodržujte v zájmu svého vlastního zdraví a zdraví zvířat, například při zkrmování trávy po postřiku.

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

 

Dodržujte pokyny z etikety přípravku

Vždy dodržujte pokyny z etikety. Každý přípravek, který se používá v ochraně rostlin je opatřen etiketou ( návodem ), kde je popsáno

 • dávkování
 • ochranné lhůty
 • způsob aplikace
 • další doplňující informace o jeho použití.

Například použití ochranných pomůcek při aplikaci, omezení aplikace u zdrojů pitné vody nebo ochrany včel, domácích a volně žijících zvířat.

Podívejme se na konkrétní příklad

Zde je několik upozornění z etikety:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

ukázka z etikety

Výše uvedené údaje jsou z etikety přípravku Dithane DG, který se používá proti houbovým chorobám u zeleniny, okrasných rostlin a dřevin, ovoce a dalších plodin.

Vidíme různá omezení a doporučení, jak přípravek použít a údaje pro dávkování. Přípravek Dithane můžeme použít například do brambor v dávce 20 g / 100 m2, kde ochranná lhůta je stanovena na 7 dní. To znamená, že 7 dní po postřiku nesmíme brambory konzumovat. Jeden týden je docela krátká OL, protože přípravek Dithane je přípravek kontaktní ( působí tam kam dopadne a nerozvádí se po rostlině ). Jiné přípravky mohou mít i systemický účinek, jdou do rostliny. Jsou účinnější, ale mají delší OL. Přípravek se může aplikovat maximálně 4x za sezonu.

Co je AT? AT ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, nebo jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. Například u broskvoní se přípravek aplikuje časně na jaře při nalévání pupenů, do sklizně tedy zbývá ještě několik měsíců. přípravek se do sklizně bezpečně vstřebá.

Způsob aplikace

Většina postřiků, přípravků na ochranu rostlin se aplikuje postřikem na list. při postřiku používejte postřikovače. Přípravky neaplikujte konví, pokud tak není uvedeno v návodu.

Ano, některé přípravky se mohou aplikovat konví, nyní mne napadá přípravek Previcur, který se může aplikovat zálivkou ke krčkům rostlin, ale takových přípravků mnoho není.

Při aplikaci postřikovačem drobné kapičky lépe ulpí na listech, dávkování je přesnější a účinnější.

Náš tip ⇒ pro aplikaci doporučuje zahradní postřikovače Solo, které se osvědčil mnoha zahradníkům na zahradách, tak profesionálům v zahradnictví a při službách.

Termín a čas aplikace

U většiny přípravků je dán přibližný termín aplikace, kdy je vhodný přípravek použít a kdy bude nejúčinnější.

Proč je důležitý čas aplikace? Pro účinnost a pro ochranu rostliny před popálením.V průběhu dne neaplikujte přípravky za maximální a přímého slunečního svitu, kdy může velmi snadno dojít k popálení rostlin. Kapičky postřiku na listech rostlin fungují jako lupa a přidané pomocné látky v přípravky ( například různá smáčedla ) vše ještě znásobují a dojde k popálení rostlin, tím k jejich poškození a popálení.

Je lepší aplikovat v podvečer, kdy již není velké teplo a sluneční aktivita je menší. Při větších teplotách také dochází k většímu odpařování a můžete se snadněji nadýchat přípravku …

Přípravky neaplikujte před deštěm. Déšť přípravky smyje z rostliny a účinek se výrazně snižuje. Po postřiku ani nezalívejte přes list. Déšť by neměl přijít 3-6 hodin, dle typu přípravku.

Pozor na vítr

Přípravky neaplikujete za větrného počasí. Vítr může drobné kapičky postřiku odnést na sousední rostliny, které může poškodit.

Neaplikujte proti větru. Vítr by zanesl postřik přímo na vás. postřik nesmí přijít do styku s vaší kůží nebo se dostat do očí či ho vdechnout. Chraňte sebe a okolí!

Postřiky totálním herbicidem

Totální herbicidy je lidové označení pro neselektivní přípravky proti plevelů. Tyto přípravky většinou hubí vše zelené. Do této skupiny patří známý přípravek Roundup a další přípravky s účinnou látkou glyphosat.

Při aplikaci se vyvarujte úletu postřikové kapaliny na okolní rostliny, protože postřik by je mohl nenávratně poškodit. Při aplikaci mezi rostlinami nebo na cestičkách používejte ochranný kryt postřiku.

Po postřiku důkladně vypláchněte všechny součásti postřikovače, aby při dalším postřiku nedošlo k poškození rostlin. Ideálně je dobré mít na tento typ postřiků vyhrazený jeden postřikovač, který se nepoužíváte na jiné postřiky.

Postřiky proti plevelů

Proti plevelům se jsou určeny také selektivní přípravky. Mohou se použít do určené plodiny, kde vyhubí plevel, ale při dodržení podmínek a dávkování kulturní rostlinu nepoškodí. Například přípravky proti plevelům do trávníku.

Zde je kromě dodržení dávkování a termínu použití důležité si uvědomit, že přípravek si trávník a plevele do sebe natáhne. Po sečení postříkaný trávník nedávejte na kompost nebo trávu nepoužívejte k mulčování okolo rostlin. Účinná látka herbicidu by poškodila další plodiny.

Toto se například děje u účinné látky Clopyralid, které je v přípravku Lontrel, Bofix nebo Travin. Tato látka se poměrně dlouho udrží v posekané trávě a mulč z této posečené trávy nebo kompost kam byla přidaná může způsobit poškození rajčat, které jsou na tuto účinnou látku citlivé.

To bylo několik důležitých doporučení, které je třeba dodržet při aplikaci přípravků ( postřiků ) na ochranu rostlin. Našly by se další, a proto dodržujte pět níže uvedených zásad:

To hlavní na závěr

 1. Před aplikací si vždy přečtěte etiketu ( návod ) přípravku
 2. Dodržujte předepsané dávkování
 3. Používejte přípravek dle doporučení v etiketě
 4. Myslete na své zdraví a na přírodu
 5. Používejte postřiky jen když je to nutné

Více informací přípravcích pro ochranu rostlin před škodlivými činiteli, jejich použití, jejich etikety a přehled všech použitých přípravků najdete na stránkách UKZUZ.

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found